Wet- en regelgeving

Verplicht is de naleving van de wettelijke eisen om veilige producten aan te bieden voor de Europese markt.

Graag willen wij u een overzicht bieden over de belangrijkste richtlijnen en verordeningen van ons assortiment.

Het volgende overzicht is uitsluitend ter informatie. Dit overzicht geeft geen garantie volledig compleet te zijn en geldt niet als vervanging voor een individuele product beoordeling.

 


 

Juridische stichtingen, algemene informatie

EU-richtlijn 2001/95/EG algemene productveiligheid

Normeringen, algemene informatie

EU-verordening VO 1935/2004 - levensmiddel

CE-markering

EU-richtlijn 2011/65/EU RoHS en 2002/96/EU - WEEE

EU-richtlijn 2009/48/EG Veiligheid van speelgoed

EU-verordening VO 1907/2006 - REACh

RAPEX

 


 

 

Juridische stichtingen

 

Algemene informatie – Europa / Duitsland

EU-richtlijnen

Richtlijnen zijn rechtshandelingen van de Europese Unie. Dit zijn algemene regels, die binnen een bepaalde termijn, meestal 2 jaar in de nationale wetgeving moet worden geïmplementeerd. Deze zijn bindend met betrekking tot de doelstellingen.

In Duitsland moeten deze regels normaal gesproken worden omgezet in een formele wet of een verordening.

Voorbeeld:
Speelgoed-richtlijn: EG-richtlijn 2009/48/EG geldig vanaf 20.07.2011 (chemische eisen: geldig vanaf 2013/07/20) - voorheen: 88/378/EWG.

EU-verordening

Een EU-verordening is een rechtshandeling, die prevalentie heeft, is bindend in al haar onderdelen en is direct van toepassing in alle lidstaten van de EU.

Omzetting in een formele wet is niet vereist.

Het is geldig binnen 28 dagen, tenzij er geen overgangsperioden zijn ingesteld.

Voorbeeld:
Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

 

Duitsland

Land-specifieke wetten

Een wet is een verzameling van algemeen bindende wettelijke normen, die wordt vastgesteld door de wetgever in een formele procedure. Wetten worden vastgesteld door één land en zijn alleen daar geldig.

Voorbeelden voor de Duitse wetgeving:
ProdSG - Wet op het maken van producten op de markt
LFGB - Voedsel, consumptiegoederen en voedingscode

Land-specifieke verorderingen

Net als een wet, verbindt een verordening rechten en plichten aan elkaar en is dus geldig voor elk EU land, maar wordt niet door een formele wetgevingsprocedure aangenomen. Verordeningen vastgesteld door landen, die normaal de Europese richtlijnen in nationale wetgeving uitvoeren.

Voorbeelden van Duitse voorschriften:
Verordening over de veiligheid van speelgoed (2de verordening inzake veiligheid van het product)
Verordening over het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen op de markt (8ste verordening inzake ProdSG)

 

top


 

 

EU-richtlijn 2001/95/EG - algemene productveiligheid

Geïmplementeerd in Duitsland met ProdSG (voorheen GPSG) en op 01.12.2011 in werking getreden.
Topprioriteit: bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers tegen onveilige producte.

ProdSG regelt alle eisen volgens de veiligheid, etikettering en controle van de producten, die op de markt worden aangeboden.

"Aanvullende eisen voor de levering van consumentenproducten op de markt" is ingesteld in §6, dat met inachtneming van een redelijke uitzonderingen alle consumentenproducten zijn uitgerust met de volgende gegevens:

   Informatie over het veilig gebruik wordt verstrekt (§6 (1) 1.) (Instructions)
   Aankondiging van contactadres (§6 (1) 2.) (Naam en adres van een distributeur binnen de EU)
   Duidelijke etikettering van identificatie (§6 (1) 3.) (artikelbeschrijving en nummer)

Deze bepalingen worden uitgevoerd door elasto form KG in alle gedistribueerde producten.

Zoals ProdSG onder §6 (2) voorschrijft, is afschrijving van onveilige producten uit de markt door reguliere terugroep vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de elasto form KG.

 

top


 

 

Normeringen

Normeringen (DIN, EN, ISO) zijn aanbevelingen en technische voorstellen om te bewijzen dat aan de eisen van de verordeningen en richtlijnen is voldaan. Zijn deze aanbevelingen voldaan, wordt ervan uitgegaan dat het product past bij de de huidige stand van de techniek.
Normeringen specificeren eisen en beperkingen van de producten, die te controleren in overeenstemming met de gedefinieerde testen en meetapparatuur, indien een product voldoet aan de norm en daarmee de regulering of richtlijn.

Normeringen zorgen ervoor dat de producten altijd worden getest onder dezelfde omstandigheden. Alle testinstituten die volgens de standaard te testen en zijn geaccrediteerd, moeten worden getest in overeenstemming met de beschreven middelen en met gedefinieerde testapparatuur. Dit zorgt ervoor dat testrapporten vergelijkbaar zijn waar de resultaten worden gehouden.

Normen

Voorbeeld Norm DIN EN 71

 

top


 

 

Verordening VO EU 1935/2004 - materialen en objecten, die zijn bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen.

Deze algemene overeenkomst is geldig in Duitsland en alle EU-lidstaten van 27.10.2006.

Topprioriteit van de regelgeving: materialen en voorwerpen worden vervaardigd, zodat hun materiële componenten passeren onder normale en voorspelbare gebruiksomstandigheden, die de gezondheid van de consument niet in gevaar brengen. Er kan slechts een kleine hoeveelheid passerende aan het voedingsmiddel, die zou leiden tot een wijziging van de samenstelling van de voeding en die geen invloed hebben op het levensmiddel betrekking tot geur en smaak.

Deze verodering controleert alle materialen (zoals kurk, rubber, glas, metaal, kunststof, siliconen, hout) en objecten (zoals aluminiumfolie, pannen, borden, plastic opbergdozen, metaal, keramiek / porelain), die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen.

EU-verordening 10/2011 is voor materialen en voorwerpen van kunststof, die bestemd zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Deze verordering omschrijft stoffen (positieve lijst), die kunnen worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen grondstoffen. Deze genoemde stoffen zijn hygiënisch beoordeeld en gewaardeerd. Tevens zijn stof specifieke migratielimieten opgegeven. Deze lijst is beperkt tot kunststoffen en cellofaan.

elasto form KG archiveert passende documenten voor voedingsmiddelen grondstof gemaakt van plastic, om conformiteit aan te tonen met de eerder genoemde voorschriften. Deze zijn toegankelijk voor de verantwoordelijke autoriteiten van de gestelde eisen. Klanten krijgen een verklaring van overeenstemming.

Waarschuwing: Bovengenoemde biedt geen CE-markering. Voedingsmiddelen grondstoffen mogen niet voorzien zijn van CE-markering.

 

top


 

 

CE-markering

CE = Conformité Européenne

De fabrikant bevestigt door plaatsing van een CE-label, dat het product voldoet aan de eisen van de geldende Europese richtlijnen.Het CE-label mag alleen worden geplaatst door de fabrikant of hun vertegenwoordigers. Het is geen keurmerk dat wordt toegekend door een certificatie instelling.

Het merk is vastgesteld in de EU-richtlijn 93/68/EWG.
De grootte moet minimaal 5 mm zijn en de verhoudingen moeten gelijk blijven.

Waarschuwing! CE-markering is in overeenstemming met ProdSG § 7 (2) als volgt vastgesteld:
een product moet worden gemarkeerd, indien voorgeschreven door een richtlijn. Een product mag niet met CE-gemarkeerd worden, als het niet wordt voorgeschreven door een richtlijn of verordening! (Verbod!)

 CE is:
  Niet een teken van oorsprong
  Geen kwalteitsmerk
  Geen standaard markering

CE heeft betrekking op producten.
CE behandelt slechts minimale beveiligingseisen.
CE is door de wet voorgeschreven.

CEPaspoort voor de Europese interne markt onder meer voor de volgende producten:

Speelgoed

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Medische producten

Elektrische en elektronische apparatuur (laagspanning, EMC, RoHS)

 

top


 

 

WEEE

Richtlijn 2002/96/EG over elektrisch en elektronisch afval (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) is in Duitsland ook getranscribeerd met AEEA.

Top prioriteit: Vermindering van verontreinigende stoffen in de elektronica, alsmede vermijding en vermindering van elektronisch afval door hergebruik.

Terugwinning en recycling van afval wordt overgenomen door de fabrikant, zodat particulieren hun afval gratis kunnen inleveren bij de gemeentelijke inzamelpunten.

elasto form KG is geregistreerd in Duitsland en heeft de EAR (elektronisch register afval) nummer DE 442 174 42.

 


 

RoHS

Richtlijn 2011/65/EG van de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS - Beperking van gevaarlijke stoffen) - voorheen 2002/95/EU, is geldig voor alle leden van de EU.

Topprioriteit: Verban problematische stoffen uit elektronische en elektronische apparatuur, kleur: zoals loodhoudende soldeerverbindingen of giftige vlamvertragers bij de productie van kabels. Het doel is het ontwikkelen en de bijbehorende vervangende producten te introduceren.

Gereglementeerde stoffen: lood, cadmium, kwik, chroom VI-verbindingen, polybroombifenyl (PBB) polybrominated difenylethers (PBDE's).

 

top


 

 

EU-richtlijn 2009/48/EG - Veiligheid van speelgoed

EU-richtlijn 2009/48/EG over de veiligheid van speelgoed vanaf 18.06.2009 is geldig voor alle leden van de EU sinds 20.07.2011 of met betrekking tot de chemische eisen sinds 2013/07/20.

  De oude richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 1988/05/03 wordt ingetrokken en de genormaliseerde lijn DIN EN 71 wordt regelmatig herzien en aangepast aan de stand van de techniek.

  De richtlijn die uitgevoerd met de 2e verordening om de apparatuur en de veiligheid van het product te handelen in Duitsland sinds 20.07.2011.

Topprioriteit: Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de kinderen onder de 14 jaar tegen onveilig speelgoed.

De naleving van het speelgoed richtlijn wordt aangenomen als

  De eisen van de geharmoniseerde normen EN 71, deel 1, 2 en 3 van een stuk speelgoed is voldaan. Gedocumenteerd in testrapporten van erkend testinstituut of op de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, voor zover hij heeft deskundige opleidingsmogelijkheden en testapparatuur.

  De eisen van meer chemische stoffen, zoals ftalaten, AZO kleurstoffen, formaldehyde overeenkomstig de relevante richtlijnen en de REACH-verordening is voldaan.

  Technische documenten, zoals veiligheidsevaluatie, stuklijsten (BOM), veiligheidsinformatiebladen van chemische stoffen en beschrijvingen van de conformiteitsbeoordelingsprocedures, in elk geval met betrekking op elk product.

  Alle benodigde labels zijn geïnstalleerd.

  Indien nodig, is een handleiding bijgesloten

 

elasto form KG archiveert alle technische documenten en distribueert veilig speelgoed. Op verzoek zijn documenten toegankelijk voor de verantwoordelijke instanties. Klanten krijgen een verklaring van overeenstemming, dat bevestigt de naleving van de speelgoedrichtlijn.

 

top


 

 

EU-verordening VO 1907/2006 - REACh

REACh staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen).
De REACh-verordening is in werking getreden op 01.07.2007 in alle landen van de EU (plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).
 

Doel van de EU:

  Het verzamelen van fysische, chemische, toxicologische en ecotoxicologische gegevens over chemische stoffen. Bevordering van alternatieve beoordelingsinstrumenten voor de gevaren van synthese stoffen (zoals het minimaliseren van diertesten) en het nemen van passende maatregelen.

  Verbetering van de bescherming van de gezondheid van mens en dier, betere zorg en bescherming van het milieu door middel van het minimaliseren van risico's door chemische stoffen.

  Vervanging van de bijzonder kritische stoffen door minder kritische stoffen.

Tot 2020 dienen alle chemicaliën te worden geproduceerd en gebruikt, op een manier om nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu zo laag mogelijk te houden.

"No data- no market": stoffen, zonder voldoende gegevens, mogen niet worden geproduceerd en gedistribueerd.

Bij niet-naleving van de REACh-verordening de ChemSanktionsV is geldig in Duitsland sinds 23/07/2013. Dit bepaald:
  Boetes toegepast op de inbreuken tegen de meldingsplicht (tot 50.000 euro),
  Gevangenisstraf voor overtredingen tegen beperkingen (tot 5 jaar).

Attachment XVII regelt verboden en beperkingen van stoffen, mengsels en producten, die niet worden geproduceerd of geproduceerd in een beperkte manier aan de hand van meer onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en het milieu op de markt te brengen of te gebruiken.
Specifiek gebruik verbiedt voor stoffen , zoals cadmium in kunststof producten, ftalaten in speelgoed, tolueen in lijm en kleur sprays etc.

Kandidatenlijst, stoffen van zeer conern (Substances of Very High Concern = SVHC).
(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Informatie over de schadelijke gevolgen voor de mens (CRM stoffen: kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting) en milieu (PBT, persistente, bioaccumulerende, toxische stoffen) werden opgesteld voor de genoemde stoffen en de synthese stoffen zijn onderworpen aan uitgebreide informatieplicht.

elasto form KG distribueert uitsluitend producten, die het verbod eren. De producten worden regelmatig vergeleken met de stoffen op de kandidatenlijst. Als we vinden dat onze producten onderhevig zijn aan kennisgeving, zullen we onze klanten informeren en overeenstemming bereiken over passende maatregelen per individueel geval.

 

top


 

 

RAPEX

RAPEX is een systeem voor snelle waarschuwingen van de EU voor alle gevaarlijke consumptiegoederen, met uitzondering van voedingsmiddelen en medicijnen, evenals medische apparatuur.

De commissie brengt elke vrijdag een weekoverzicht over gevaarlijke producten, die u heeft opgegeven voor de nationale autoriteiten (RAPEX-rapporten).

In dit weekoverzicht is alle informatie over het product, waarbij tevens de voor de hand liggende gevaren en maatregelen zijn samengevat, die worden genomen in het betrokken land.

top

Door een bezoek aan elasto.de gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Op deze manier kunnen wij de service voor u verder verbeteren.
Klik hier voor meer »
Cookies accepteren
Onprecate