Privacy & gegevensbescherming

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. Wij willen dat u zich prettig voelt op onze website en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming en aan transparantie bij de verwerking van uw gegevens. Daarom willen we u informeren over welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe u op elk moment controle over uw gegevens kunt uitoefenen.


1. Verantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens in de zin van de wet is:

elasto form KG
Franz-Sollfrank-Str. 6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg


2. CATEGORIEËN VAN GEGEVENS, DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

U kunt onze website uiteraard ook bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. U vindt de gegevensbeschermingsverklaring via de link onderaan elke pagina.

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in het kader van een bezoek aan onze website uitsluitend voor de werking en optimalisatie van onze website. Daartoe worden het IP-adres, verschillende technische gegevens van het eindapparaat (bijv. besturingssysteem, gebruikte browser, etc.) en gegevens over het gebruik van onze website opgeslagen. Wij slaan deze gegevens niet op na de wettelijke bewaartermijnen of na de vervulling van het doel. Een verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de werking van de website te waarborgen. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunnen wij ons online aanbod niet aan u beschikbaar stellen. Wij evalueren deze informatie statistisch om het gebruik van onze website voor alle bezoekers nog aangenamer te maken. We koppelen die niet aan eventuele persoonlijke gegevens die al door ons zijn opgeslagen. De gegevens die tijdens het gebruik van de website worden verzameld, zullen uiterlijk na 14 maanden worden verwijderd. De opslag van gegevens kan in individuele gevallen worden uitgebreid om rechtsvorderingen af te dwingen, om zich te verdedigen tegen mogelijke rechtsvorderingen of omwille van wettelijke verplichtingen.

Bij alle procedures voor gegevensverwerking, d.w.z. gegevensverzameling, -opslag en -gebruik, houden wij ons strikt aan de vereisten van de Europese verordening inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt worden nooit verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van de website alsmede de netwerk- en informatiebeveiliging is gebaseerd op artikel 6, lid 1 b) en f) van de verordening inzake gegevensbescherming. Die maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij deel uitmaakt van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkenen zijn genomen, en wanneer de verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon of een derde te beschermen, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren. Er bestaat overeenkomstig artikel 13, lid 2 e) geen wettelijke of contractuele verplichting van uw kant om gegevens beschikbaar te stellen in het kader van het gebruik van onze website. De website kan echter niet worden gebruikt zonder dat uw gegevens worden verwerkt.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een wedstrijd worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de wedstrijd op basis van uw deelname. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1 a) volgens welke het is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken op basis van toestemming van de betrokkene. Uw deelname aan de wedstrijd houdt toestemming in overeenkomstig art. 7 van de verordening inzake gegevensbescherming. De gegevens worden 30 dagen na het einde van de wedstrijd verwijderd. Communicatiegegevens in het kader van de kennisgeving van de winnaar worden 6 jaar bewaard voor verificatiedoeleinden. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.


3. Ontvangers van de gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) c) van de verordening inzake gegevensbescherming en in verband met de betreffende opdracht of wettelijke verplichting waaraan wij in individuele gevallen zijn onderworpen. Overeenkomstig artikel 6 (1) c) van de verordening inzake gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan wanneer die verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is onderworpen. Categorieën van ontvangers van de gegevens zijn overheden in het geval van een wettelijke verplichting en verwerkers die de gegevens die online worden verzameld namens ons verwerken. De betrokken verwerkers zijn:

 • Google Analytics
 • Findologic GmbH

4. Contactformulier en nieuwsbrief

Wanneer u het contactformulier invult, verstrekt u ons persoonlijke gegevens. We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen: naam, e-mailadres, onderwerp en bericht. Wij gebruiken deze informatie alleen om te reageren op uw specifieke vraag of verzoek en om u van informatie te voorzien. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij een goedgekeurde versleutelingsmethode tijdens de verzending van die gegevens naar ons. De gegevens blijven versleuteld tot de bevestiging van de Double Opt-Ins. Als er geen bevestiging wordt ontvangen, worden de gegevens na 2 weken verwijderd. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze verklaring beschreven doeleinden te bereiken.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

Ik ga ermee akkoord dat de overeenkomstig lid 1 verantwoordelijke persoon mijn volgende persoonsgegevens mag verwerken:
Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
Bovengenoemde persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke persoon uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
Verzending van algemene post- en/of telefoon- en/of e-mailadvertenties voor aanbiedingen en acties van de verantwoordelijke persoon.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven (overgedragen) aan derden. Dat geldt niet voor overdrachten aan dienstverleners die de persoonsgegevens verwerken in naam van de verantwoordelijke, in overeenstemming met zijn instructies en niet voor eigen doeleinden, en die de verantwoordelijke persoon integreren in zijn reclamemaatregelen (bv. reclamebureaus en verzenddiensten).
De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en de verstrekking van bovengenoemde gegevens is vrijwillig. Het niet verlenen van toestemming heeft geen gevolgen voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst of andere nadelige gevolgen.
De toestemming kan te allen tijde met toekomstwerking ingetrokken worden. Een eenvoudige verklaring (zoals een e-mail) zonder opgave van redenen aan de verantwoordelijke persoon volstaat voor intrekking van die toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen en met name geen gevolgen voor een bestaande contractuele relatie. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming tot het tijdstip van intrekking blijft onaangetast.


5. Cookies

Wij gebruiken op onze website twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Opdat u kunt beslissen of u ons dat toestaat, willen we graag kort het doel van deze cookies uitleggen. Cookies zijn korte tekstfragmenten die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando's uit op uw computer en vormen dus geen veiligheidsrisico.
Sessiecookies slaan bepaalde informatie op terwijl u onze website bezoekt en worden niet permanent opgeslagen, maar worden verwijderd wanneer u onze website verlaat.
Sessiecookies worden gebruikt op basis van artikel 6, lid. 1 f). Volgens dat artikel is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken in het legitieme belang. Het beheer van de website is in het legitieme belang van de verantwoordelijke persoon.
U kunt zelf in uw browser instellen hoe u met cookies omgaat, u kunt zelfs cookies volledig weigeren of uw browser zo configureren dat cookies regelmatig worden verwijderd. U vindt daarover voldoende informatie op het internet.


6. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt de individuele rechten rechtstreeks doen gelden tegenover de persoon die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd. Dat kan eenvoudig en informeel (bijvoorbeeld per e-mail of per post).

 1. Recht op informatie, artikel 15 AVG
  Vous avez le droit de nous demander de confirmer si des données personnelles vous concernant seront traitées. Si tel est le cas, vous avez également le droit d'obtenir des informations sur le traitement des données et une copie des données traitées.
 2. Recht op correctie, artikel 16 AVG
  U hebt het recht om de correctie van onjuiste gegevens of de integratie van onvolledige gegevens te vragen.
 3. Recht op verwijdering, artikel 17 AVG
  U hebt het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken en, indien de persoonsgegevens zijn gepubliceerd, om andere verantwoordelijke personen op de hoogte te stellen van het verzoek om verwijdering.
 4. Recht op beperking, artikel 18 AVG
  U hebt het recht om een beperking van de gegevensverwerking aan te vragen.
 5. Recht van bezwaar, artikel 21 AVG
  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In welke gevallen dat het geval is, leest u in paragraaf 2 van deze gegevensbeschermingsinformatie.
  Het recht van bezwaar is vormeloos en kan worden ingediend bij de verantwoordelijke.
 6. Recht van herroeping, artikel 7 Abs. 3 AVG
  U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De verwerking van uw persoonlijke gegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming blijft onaangetast.
  Het intrekken van een toestemming is vormeloos en mogelijk tegenover de verantwoordelijke persoon.
 7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 AVG
  U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat en om de overdracht van deze gegevens te vragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 8. Vragen of klachten, artikel 77 AVG
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder als u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met uw rechten en/of met de verordening inzake gegevensbescherming. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

7. Formulier voor zelfkennisgeving en basisgegevens van leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u hebben ontvangen. Dit gebeurt met behulp van het bovenstaande formulier dat u van ons ontvangt bij het aangaan van een zakelijke relatie. Relevante persoonsgegevens zijn namen, adresgegevens en telecommunicatiegegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende bepalingen van de AVG:

art. 6 lid 1 b uitvoering van een overeenkomst en uitvoering van precontractuele maatregelen

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens alleen voor onze eigen doeleinden in het kader van onze zakelijke relatie met u. Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens gewist in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.


8. Klantaccount - Stamgegevensblad

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u hebben ontvangen. Dit gebeurt met behulp van het bovenstaande formulier dat u van ons ontvangt bij het aangaan van een zakelijke relatie. Relevante persoonsgegevens zijn namen, adresgegevens en telecommunicatiegegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende bepalingen van de AVG:

art. 6 lid 1 b uitvoering van een overeenkomst en uitvoering van precontractuele maatregelen

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens alleen voor onze eigen doeleinden in het kader van onze zakelijke relatie met u. Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens gewist in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.


9. Kinderen

Wij moedigen alle ouders en voogden aan hun kinderen te instrueren in de veilige en verantwoorde omgang met persoonlijke gegevens op het internet. Kinderen mogen geen persoonlijke gegevens naar de website sturen zonder toestemming van hun ouders of voogd! Wij verzekeren u dat we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen en deze op enigerlei wijze gebruiken of zonder toestemming aan derden verstrekken.


10. Conclusie

Uw vertrouwen is zeer belangrijk voor ons en wij danken u daarvoor. Wij hopen dat deze korte verklaring u een positieve indruk heeft gegeven van het onderwerp gegevensbescherming. Uit voorzorg willen wij u erop wijzen dat deze privacyverklaring kan veranderen en verzoeken wij u deze regelmatig te lezen. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming:

David Gabel
Webergasse 5
92431 Neunburg v.W.
Duitsland
E-mail: david.gabel@dsgvo-support.de

Door een bezoek aan elasto.de gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Op deze manier kunnen wij de service voor u verder verbeteren.
Klik hier voor meer »
Cookies accepteren
Onprecate